KVKK Hakkında Bilgilendirme

KVKK Hakkında Bilgilendirme
ADATORIA SAKARYA SERDİVAN AKADEMİK KONAKLAMA HİZMETLERİ

KVKK Hakkında Bilgilendirme

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

ADATORIA KONAKLAMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. –  ÖZEL ADATORİA YÜKSEKÖĞRENİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat çerçevesinde işlenecek olup, yurdumuz kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için mümkün olan en üst düzeyde güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız işbu Aydınlatma Metni ile; sizleri kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, işlenme amaçları, aktarıldığı kişiler, hukuki nedenler ve haklarınız konusunda en şeffaf biçimde bilgilendirmektir.

  • VERİ SORUMLUSU
  • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
  • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
  • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
  • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
  • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE HAKLARINIZ

Kişisel verileriniz, KVKK uyarınca, Adatoria Konaklama Hizmetleri Ltd. Şti. - Adatoria Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (Adatoria Yurt) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 

Adatoria Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ile ilişkiniz gereği aşağıdaki kişisel verileriniz tarafımızca işlenebilmektedir:

Kimlik Bilgileri; Adı, soyadı, Pasaport/TCKN, vergi kimlik numarası ve vergi dairesi; Yabancı uyruklu müşteriler için uyruk, doğum tarihi, doğum yeri,

Eğitim Verileri; Mezun olduğu okul, fakültesi, sınıfı, 

İletişim Verileri; Adres, e-posta, telefon numarası,

Finans Verileri; Banka/Kredi kartı numarası, fatura,

Rezervasyon Verileri; Giriş ve ayrılış tarihleri, oda numarası, konaklama bedeli,

İşlem Güvenliği Bilgileri (IP adresiniz, MAC adresiniz, internet sitelerine giriş – çıkış bilgileriniz)

Görsel Kayıt Verileri; kamera ve ses kayıtları.

 

Adatoria Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ile ilişkiniz kapsamında kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir:

Rezervasyon ve konaklama faaliyetlerinin yürütülmesi, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve tarafımızca verilerin hizmetlerin gereğinin yerine getirilmesi,

Müşterilere sunulacak hizmet kapsamında gerekli olan bilgilerin toplanması süreci,

Ücret ödemeleri ve iadelerin takibi faaliyetlerinin yürütülmesi,

Kayıp veya buluntu eşyaların öğrenciye ulaştırılması süreci,

Öğrenciden gelecek talep veya şikâyet sürecinin yürütülmesi,

Organizasyon ve etkinlik yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,

İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

Bina, öğrenci ve çalışan güvenliği için kameralarla izleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi, meydana gelebilecek her türlü olumsuzlukların önceden önlenebilmesi, olayların tespiti, içerden veya dışardan gelebilecek tehlikelere karşı güvenlik denetimlerinin sağlanabilmesi,

İşyeri dâhilinde internet ortamında suç işlenmesi halinde bunun tespiti,

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, e-faturanın oluşturulması ve müşteriye iletilmesi süreci,

Resmi kurumlardan gelen soruların yanıtlanması,

Mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,

Hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi süreci,

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

 

Adatoria Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Kişisel Verileri işleme amaçlarında değişiklik olursa veya yeni bir amaç ortaya çıkarsa bu amaç için veri işleme faaliyetine başlamadan önce, sizlere aydınlatma yükümlülüğünü ayrıca ve ivedilikle yerine getirecektir.

Kişisel verileriniz; KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak; yurt içindeki kolluk kuvvetlerine, resmi kurum ve kuruluşlara, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, kullandığımız yurt içi ve yurt dışı serverlar (sunucular) ile bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kurumlara aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Adatoria Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili üçüncü kişilerden; internet sitemiz, anlaşmalı internet siteleri ve mobil uygulamalar, sosyal medya hesaplarımız, elektronik posta, telefon, konaklama belgesi, yurt binasındaki kameralar gibi araçlar üzerinden ve Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

Açık rızanızın mevcudiyeti,

Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta ve kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinizle ilişkili olarak;

 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Adatoria Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’na yazılı olarak başvurmanız halinde, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde talebinize ücretsiz olarak cevap verilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurunuzu açık, anlaşılır bir şekilde, kimlik ve adresi tespit edici bilgilerinizi de ekleyerek dilekçe ile veya aşağıdaki başvuru formunu eksiksiz doldurup imzalayarak, Kemalpaşa Mah. Üniversite Cad. 160. Sok. No:1 Serdivan, Türkiye adresimize bizzat elden iletebilir veya Noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (kep) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle adatoria@hs01.kep.tr kep adresine iletebilirsiniz.